cynnyrch

Disgwylir i farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd ragori ar USD

NEW DELHI, Gorffennaf 5, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - Mae'r farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd yn ffynnu diolch i arloesi technolegol, pryderon cynaliadwyedd ac economeg ddeniadol, yn ogystal â phecynnu sy'n gyfeillgar i'r farchnad sy'n gyfeillgar i gwsmeriaid a gwell amddiffyniad cynnyrch Mae'r galw cynyddol am…
Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan BlueWeave Consulting, cwmni ymgynghori strategol ac ymchwil marchnad, bydd y farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd werth $47.62 biliwn yn 2021. Disgwylir i'r farchnad dyfu ar CAGR o 6.1%, gyda refeniw yn cyrraedd tua $71.37 biliwn erbyn. diwedd 2028.Mae'r farchnad becynnu hyblyg Ewropeaidd yn ffynnu oherwydd ehangu'r diwydiant bwyd a diod a'r galw cynyddol am fwyd a diodydd wedi'u prosesu. alinio â phecynnu hyblyg, a thrwy hynny yrru twf y farchnad pecynnu hyblyg. Ymhellach, mae galw cynyddol am fferyllol ac atchwanegiadau meddygol yn cefnogi twf y farchnad.Yn ogystal, mae'r farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd yn un o'r marchnadoedd mwyaf sy'n dod i'r amlwg sy'n parhau i dyfu oherwydd cyflym datblygiadau technolegol ac arloesi yn yr agrocemegolion, nutraceuticals, beverages, a diwydiannau alcohol sy'n cynyddu'r cynhyrchiad o ddeunyddiau pecynnu hyblyg arloesol yn effeithiol. Fodd bynnag, mae ailgylchu gwastraff pecynnu plastig yn broses gymhleth sy'n gofyn am seilwaith blaengar. Mae hon yn broses lafurus sy'n gofyn am arbenigedd dynol. ffactor atal enfawr ar gyfer twf y farchnad.
Oherwydd newid deinameg y diwydiant, megis gweithredu mentrau rheoleiddio newydd, anogir gweithgynhyrchwyr i ddatblygu opsiynau pecynnu newydd. Mae pryderon amgylcheddol cynyddol ynghylch y defnydd o blastigau bioddiraddadwy mewn pecynnu hyblyg hefyd yn gyrru gweithgynhyrchwyr i ddatblygu opsiynau pecynnu cynaliadwy diogel a sicr. yn ystyried datrysiadau pecynnu cynaliadwy sy'n gofyn am lai o ddeunydd ac egni i weithgynhyrchu pecynnau, lleihau costau cludo, a darparu cynhyrchion ag oes silff hirach i leihau pwysau cost a chynnal cywirdeb pecynnu cynnyrch. Felly, disgwylir i becynnu hyblyg Ewropeaidd dyfu ar gyfradd sylweddol yn ystod y cyfnod a ragwelir (2022-2028).
Cais am Adroddiad Sampl @ https://www.blueweaveconsulting.com/report/europe-flexible-packaging-market/report-sample
Er mwyn lleihau gwastraff, mae llywodraethau ledled Ewrop yn annog y defnydd o becynnu cynaliadwy. Er enghraifft, goddiweddodd y DU Tsieina i ddod yn arweinydd byd-eang mewn pecynnu cynaliadwy yn 2018. Mae'r llywodraeth yn buddsoddi $80 miliwn i herio arloeswyr i greu pecynnau sy'n lleihau'r effaith amgylcheddol o blastigau niweidiol.Yn ogystal, datblygodd Ewrop y Gyfarwyddeb Pecynnu a Gwastraff Pecynnu gyda dau brif amcan: i helpu i atal rhwystrau masnach a lleihau effaith amgylcheddol gwastraff pecynnu. Mae gweithgynhyrchwyr yn pivoting eu strategaethau i ailgylchu a defnyddio technolegau plastig newydd i ddatblygu ailgylchadwy a atebion cynaliadwy mewn ymateb i reoliadau llym y llywodraeth, dewisiadau newidiol defnyddwyr a phwysau amgylcheddol.
Mae ailgylchu a phryderon amgylcheddol sy'n ymwneud â phecynnu plastig hyblyg yn ffactorau ataliol mawr ar gyfer twf y farchnad. disgwylir iddo godi i 2 y funud erbyn 2030 a 4 y funud erbyn 2050, gan fygwth yr ecosystem.Mae plastigau yn cyfrif am tua 90% o'r holl sbwriel yn y cefnfor. Amcangyfrifir bod pecynnu plastig hyblyg yn cyfrif am y gyfran fwyaf. mae ailgylchu wedi dod yn her fawr i'r diwydiant pecynnu plastig hyblyg, gan ddarparu gwerth ailddefnyddio a lleihau gwastraff.
Ar sail y cais, mae'r farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd wedi'i rhannu'n Fwyd a Diod, Meddygol a Fferyllol, Gofal Personol a Chosmetics, Diwydiannol, ac eraill.Y segment bwyd a diod sydd bellach â'r gyfran fwyaf o'r farchnad ac mae'n debygol o barhau i wneud hynny. felly, yn ystod y cyfnod a ragwelir (2022-2028). ), byrbrydau a chnau, bwydydd sbeis, siocled a chynhyrchion newydd fel candy a hufen iâ.Disgwylir i hyn roi hwb i dwf y farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd dros y cyfnod a ragwelir (2022-2028).
Ewch i Ddatganiad i'r Wasg Marchnad PCB Pecynnu Hyblyg Ewropeaidd: https://www.blueweaveconsulting.com/press-release/europe-flexible-packaging-market-to-projected-to-cross-usd-71-3-billion-to -2028
Oherwydd y pandemig covid-19, mae bwytai wedi troi at brynu a danfon yn ystod y cyfnod cloi, sydd wedi cynyddu'r galw am fwydydd wedi'u pecynnu fel cig wedi'i rewi, pysgod, ac ati, gan olygu bod angen defnyddio pecynnau hyblyg. mae cynhyrchion cartref a gofal personol wedi agor marchnad newydd ar gyfer bagiau ail-lenwi plastig hyblyg sy'n lleihau pwysau cludo a maint pecyn. Yn ogystal, mae pandemig COVID-19 wedi cyflymu twf e-fasnach, gyda llawer o ddefnyddwyr Ewropeaidd yn ffafrio siopa ar-lein yn hytrach na Yn ogystal, mae'r galw am becynnu hyblyg cynaliadwy wedi cynyddu yn y rhanbarth oherwydd pryderon cynyddol defnyddwyr am becynnu oherwydd e-fasnach
Chwaraewyr allweddol y farchnad yn y farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd yw Amcor Plc, Berry Global Group Inc., Mondi Group, Sealed Air Corporation, Constantia Flexibles, Coveris Holding SA, Transcontinental Inc., Huhtamäki Oyj, Sonoco Products Company, Ahlstrom-MunksjöOyj, Greif, Inc., Westrock Company, AptarGroup, Inc. FlexPak Services LLC, Al Invest Bridlicnaa.s.Mae'r farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd yn dameidiog iawn gyda nifer o gwmnïau gweithgynhyrchu yn y country.Market arweinwyr yn cynnal eu goruchafiaeth drwy fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu, ymgorffori technolegau blaengar i mewn i gynnyrch, a rhyddhau cynnyrch uwchraddio ar gyfer customers.Various strategaethau yn cael eu defnyddio, gan gynnwys strategol cynghreiriau, cytundebau, uno a phartneriaethau.
Peidiwch â cholli allan ar gyfleoedd busnes yn y farchnad pecynnu hyblyg Ewropeaidd.Ymgynghorwch â'n dadansoddwyr i gael mewnwelediadau beirniadol a hybu twf eich busnes.
Mae'r dadansoddiad manwl o'r adroddiad yn rhoi gwybodaeth am y potensial twf, tueddiadau yn y dyfodol ac ystadegau'r Farchnad Pecynnu Hyblyg Ewropeaidd. Mae hefyd yn tynnu sylw at y ffactorau sy'n gyrru cyfanswm rhagolwg maint y farchnad. Mae'r adroddiad yn addo darparu'r tueddiadau technolegol diweddaraf a mewnwelediadau diwydiant ar y Farchnad Pecynnu Hyblyg Ewropeaidd i helpu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i wneud penderfyniadau strategol cadarn. Ymhellach, mae'r adroddiad yn dadansoddi ysgogwyr twf y farchnad, heriau a deinameg cystadleuol.

Gorffennaf 5, 2022 11:00yb ET |Ffynhonnell: BlueWeave Consulting and Research Pvt Ltd BlueWeave Consulting and Research Pvt Ltd


Amser postio: Awst-01-2022